PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI MASPEX


Naukowe stypendium doktoranckie Fundacji Maspex jest kontynuacją Programu Stypendialnego im. Prof. Jana Pawińskiego dla doktorantów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ustanowionego Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 7 lipca 2016 roku. Aktualny program stypendialny dotyczy studentów stacjonarnych studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej (z wyłączeniem programu „Doktorat Wdrożeniowy”) w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym oraz stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziałów i Uczelni.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tym samym umożliwiając podniesienie jego kwalifikacji i stworzenie szansy rozwoju naukowego i zawodowego.
Fundatorem stypendium jest dr inż. Krzysztof Pawiński. Stypendysta podpisuje umowę z Fundacją Maspex. W ramach programu przyznawane są co roku dwa stypendia. Ich symbolicznym wymiarem jest wręczana na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Barbórki statuetka miniatury „kałamarza i Pawiego pióra” z napisem „Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego nr ….. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Rok …… dla stypendysty z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz z napisem „Stypendium Przewodniczącego Rady Uczelni. Wydział … . Rok … dla drugiego stypendysty.

LAUREACI

ROK OTRZYMANIA IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
2016 mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
mgr inż. Joanna Sagan
2017 mgr inż. Marta Wołosiewicz-Głąb
mgr inż. Kamil Tomczak
2019 mgr inż. Daria Polek
mgr inż. Waldemar Mijał
2020 mgr inż. Milena Kucharska
mgr inż. Tomasz Burdzy

Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Regulaminu przyznawania stypendium naukowego przez fundację Maspex
Załącznik 1 – Wniosek o stypendium