STYPENDIUM IM. PROF. PAWIŃSKIEGO

Program Stypendialny im. Prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii został ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 7 lipca 2016 roku.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym oraz stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tym samym umożliwiając podniesienie jego kwalifikacji i stworzenie szansy rozwoju naukowego i zawodowego.
Fundatorem stypendium jest dr inż. Krzysztof Pawiński. Stypendium jest wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Barbórki, gdzie Stypendyści zostaną uhonorowani symbolicznymi statuetkami miniaturami „kałamarza i Pawiego pióra” z napisem „Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego nr ….. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Rok ……

LAUREACI

ROK OTRZYMANIA IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
2016 mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
mgr inż. Joanna Sagan
2017 mgr inż. Marta Wołosiewicz-Głąb
mgr inż. Kamil Tomczak
2019 mgr inż. Daria Polek
mgr inż. Waldemar Mijał
2020 mgr inż. Milena Kucharska
mgr inż. Tomasz Burdzy

Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Regulamin Programu Stypendialnego im. prof. Jana Pawińskiego
Załącznik 1 – Wniosek o stypendium im. prof. Jana Pawińskiego
Załącznik 2