Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 roku – Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

Obecnie kadra wydziału aktywnie uczestniczy w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, rozwiązuje problemy związane z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem w górnictwie, a także związanych ze zwalczaniem zagrożeń wodnych, gazowych, cieplnych i z tąpaniami. Wydział prowadzi modelową wręcz współpracę z przemysłem w zakresie eksportu polskiej myśli technicznej do krajów niemal całego świata, a także nietypową dla swego charakteru działalność naukową, uczestnicząc w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury miast zabytkowych jak Sandomierz, czy Kłodzko. Wydział jest współrealizatorem znacznej liczby umów generalnych zawartych z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Umowy te dotyczą głównie zagadnień współpracy naukowo-badawczej, poprawy bazy laboratoryjnej wydziału, odbywania praktyk studenckich, jak również wspólnego kreowania polityki zatrudnieniowej inżynierów – absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą (Rosja, Francja, Niemcy, Ukraina, Słowacja, Czechy). Studenci wydziału, w zależności od wybranej specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów górniczych, w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym. Nabywają także kwalifikacji do pracy w kierownictwie i nadzorze górniczym oraz w przedsiębiorstwach wykonujących podziemne wyrobiska górnicze i podziemne obiekty inżynierskie. Program studiów na wszystkich specjalnościach kierunku Górnictwo i Geologia spełnia wymagania formalnoprawne stawiane inżynierom zatrudnionym tak w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział posiada szeroka ofertę studiów podyplomowych.