Najważniejsze regulacje dotyczące funkcjonowania uczelni i organizacji procesu kształcenia

W ostatnich tygodniach ukazało się wiele regulacji dotyczących funkcjonowania uczelni i organizacji procesu kształcenia, podyktowanych nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 .

Oto najważniejsze z nich:

 • Senat AGH dokonał zmiany Regulaminu Studiów AGH. Uzasadnienie tych zmian i ich zakres zawiera pismo Dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia AGH Aleksandry Matukin-Szumlińska – czytaj tutaj.
 • Rektor AGH wydał zarządzenie zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 – nowa organizacja roku akademickiego 2019/2020
 • Rektor AGH wydał Zarządzenie w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku , które m.in. określa, iż:
  • Do końca roku akademickiego 2019/2020 w Uczelni obowiązuje zasada, że na terenie Uczelni mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne oraz inne wydarzenia związane z procesem kształcenia, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, dla doktorantów, na studiach podyplomowych i kursach, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Dostęp do budynków mają członkowie Wspólnoty Uczelni. Dostęp innych osób możliwy jest w zakresie wymaganym okolicznościami i potrzebami.  Zgody na taki dostęp mogą wydawać kierownicy jednostek będący dysponentami pomieszczeń w budynku lub upoważnione przez nich osoby, którzy o swoich decyzjach powiadamiają Straż AGH.
  • Jednostki organizacyjne AGH zobowiązane są do funkcjonowania w zakresie zapewniającym realizację wszystkich zadań, bez zbędnej zwłoki. W szczególności winny zostać zapewnione:
   1. możliwość załatwiania spraw przez interesantów, w razie potrzeby również poprzez bezpośredni kontakt osobisty,
   2. bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
   3. podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
   4. obsługa prowadzonych działań przez jednostki.
 • Prorektor ds. Kształcenia AGH wydał Szczegółowe wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania naszej uczelni i organizacji procesu kształcenia do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020. Określają one m.in.:
  • Zasady ogólne przeprowadzania letniej sesji egzaminacyjnej, a w szczególności :
   1. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie tradycyjnym w siedzibie uczelni
   2. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym poza siedzibą uczelni
   3. Zaliczenia kończące zajęcia lub egzaminy w trybie zdalnym w postaci ustnej
   4. Zaliczenia kończące zajęcia lub egzaminy w trybie zdalnym w postaci pisemnej
 • Prorektor ds. Kształcenia AGH wydał kolejne wytyczne dotyczące organizowania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów
  w budynkach Uczelni
  , w których stwierdził, że:

  •  organizacja zajęć na terenie naszej Uczelni możliwa jest tylko i wyłącznie w zakresie zajęć o charakterze praktycznym i że Władze Rektorskie stoją na stanowisku, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby w budynkach Uczelni dla studentów organizować wykłady w bieżącym semestrze;
  • pod żadnymi warunkami i w jakichkolwiek okolicznościach nie jest dopuszczalne organizowanie egzaminów oraz zaliczeń na terenie Uczelni w dużych grupach studenckich, nawet jeśli ich rozmieszczenie planowane jest w kilku, czy kilkunastu salach w tym samym czasie, gdyż zgromadzenie dużej grupy studenckiej (np. 100-200 osób) przed budynkiem, w holu itp., zarówno przed wejściem do sali, jak i po zakończonym egzaminie czy zaliczeniu, niesie poważne ryzyko zaistnienia wielu bliskich kontaktów, nad którymi nikt nie ma możliwości zapanowania.
 • Prodziekani ds. Kształcenia WGiG opracowali regulacje dotyczące naszego Wydziału:
  • instrukcję przygotowania i przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego w trybie zdalnymczytaj tutaj,
  • zasady realizacji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich w semestrze letnim w roku 2019/20 – czytaj tutaj.
  • zasady organizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2019/20 – czytaj tutaj.
 • Kanclerz AGH wydał komunikat określający Zasady zabezpieczenia sanitarnego w okresie przywracania normalnego funkcjonowania Uczelni, które m.in.:
  • na terenie AGH liczonym  od  granic  z  terenem  miasta  lub  od  bram  i  furtek  w  ogrodzeniach terenu  Uczelni wymagają używania maseczek ochraniających nos i usta, w przypadku gdy odległość  od innych osób jest mniejsza niż 2 m (wymóg obowiązuje niezależnie od stanu wymogów państwowych);
  • w budynkach i ich pomieszczeniach wymagają noszenia maseczek ochraniających nos i usta i określają, że zdjęcie maseczki ochronnej możliwe jest wyłącznie w przypadku wykonywania pracy w pomieszczeniu bez innych osób lub gdy odległość pracujących wynosi stale min. 1,5m i nie prowadzona jest obsługa interesantów,
  • zachowanie dystansu min. 2m, pomiędzy osobami poruszającymi się,
  • zachowanie dystansu min. 1,5m,  pomiędzy  osobami    w  pomieszczeniach  (praca, zajęcia, przyjmowanie interesantów).