MOBI-US Zorganizowana sieć mobilności wśród programów studiów magisterskich związanych z surowcami w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.07.2021
Całkowita wartość projektu: 257 371 EUR

MOBI-US to projekt finansowany przez EIT RawMaterials. Celem projektu jest utworzenie pilotażowej sieci mobilności pomiędzy czterema uniwersytetami z krajów EESE (Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej), które prowadzą różne programy studiów magisterskich dotyczące gospodarki surowcowej:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska): Wydział Górnictwa Geoinżynierii | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  • Uniwersytet w Miszkolcu (Węgry): Wydział Nauk o Ziemi i Inżynierii Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja): Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Ropy Naftowej
  • Politechnika Wrocławska (Polska): Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Intencją projektu MOBI-US jest wzmocnienie obecnych oraz powstanie nowych sieci programów studiów magisterskich związanych z surowcami poprzez stworzenie programów nauczania uwzględniających mobilność studentów między uczelniami partnerskimi ESEE. Utworzona sieć programów studiów magisterskich umożliwi studentom realizację jednego semestru studiów w uczelni partnerskiej. Nauka na uniwersytecie partnerskim, na specjalizacji zbliżonej do studiowanej w uczelni macierzystej będzie możliwa przy użyciu tzw. „okna mobilności”.

Docelowi uczestnicy projektu to osoby studiujące na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, uczące się w krajach ESEE. Projekt skierowany jest głównie do studentów realizujących naukę w dziedzinach dotyczących sektora gospodarki surowcowej, w tym nauk o ziemi, górnictwa, przetwórstwa oraz inżynierii materiałowej. Nie jest wymagana specjalna rekrutacja, ponieważ mobilność zostanie zrealizowana między istniejącymi programami.
Realizacja projektu będzie wspierana przez uniwersytety, które posiadają większe doświadczenie w zakresie tworzenia programów mobilności (Aalto University, Vienna University of Technology), jak również przez partnerów przemysłowych, instytucje badawcze (La Palma Research Centre – LPRC) oraz innych specjalistów w danej dziedzinie.

Dane kontaktowe:
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, profesor uczelni – kierownik projektu, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl
Dr inż. Justyna Adamczyk, e-mail: jadamcz@agh.edu.pl

Strona projektu: https://eitmobius.eu/
Twitter (@EIT_MOBIUS): https://twitter.com/eit_mobius
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eitmobius/
Facebook: https://www.facebook.com/Mobi-Us-an-EIT-RawMaterials-project-112076166996456/

 

Pakiety robocze

Projekt realizowany będzie w dziewięciu pakietach roboczych (WP1 – WP9).

Pakiet WP1 – Wytyczne utworzenia sieci mobilności, lider – Uniwersytet Aalto

W ramach pakietu opracowane zostaną wytyczne dotyczące m.in. nawiązania skutecznej współpracy między parterami, możliwych ścieżek mobilności, kompilacji programów nauczania uwzględniających „okna mobilności”, jak również możliwych rozwiązywań w zakresie problemów formalnych związanych z uruchomieniem współpracy pomiędzy parterami.

Pakiet WP2 – Utworzenie portfolia programów studiów, lider – Uniwersytet w Zagrzebiu

Każdy z uniwersytetów partnerskich przedstawi programy studiów magisterskich, które są prowadzone w języku angielskim i będą mogły być wykorzystane do utworzenia sieci mobilności. Na podstawie tak przygotowanych informacji, zostaną wybrane programy nauczania, które w dalszej części projektu posłużą do utworzenia sieci mobilności.

Pakiet WP3 – Organizacja warsztatów nr 1 , lider – Politechnika Wrocławska

Celem spotkania jest przestawienie wyników WP2 oraz wskazanie możliwości stworzenia wspólnych programów studiów uwzgledniających okna mobilności. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia koronawirusem COVID-19, warsztaty odbędą się w dwóch etapach. Spotkanie online (w czerwcu ) – przedstawienie portfolia prze uniwersytety partnerskie oraz nawiązanie współpracy w zakresie tworzenia wspólnych programów studiów – koordynowane przez Uniwersytet Aalto oraz warsztaty we Wrocławiu (we wrześniu) – wstępne przedstawienie wypracowanych rozwiązań, spotkanie prowadzone i moderowane będzie przez ekspertów LPRC.

Pakiet WP4 – Mentoring, lider Politechnika Wiedeńska

Jest to jedno z kluczowych zadań projektu. Prace nad tym pakietem dokończą przede wszystkim dyskusje e-mailowe i wideokonferencje toczące się pomiędzy partnerskimi uczelniami nad tworzeniem programów studiów z oknami mobilności.

Pakiet WP5 – Opracowanie wspólnych programów studiów, lider Uniwersytet w Miszkolcu

Jest to główny pakiet roboczy projektu, w ramach którego powiązani partnerzy opracują ścieżki mobilności między sparowanymi programami nauczania, dla których zostanie opracowana koncepcja ich realizacji.

Pakiet WP6 – Organizacja warsztatów branżowych, lider – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Głównym celem warsztatów branżowych jest przedstawienie pilotażowej sieci MOBI-US szerokiej grupie przedstawicieli branży przemysłowej oraz uzyskanie od nich informacji zwrotnej przemysłowych w celu dalszego procedowania treści ścieżek mobilności. Na miejsce spotkania wybrano Kraków, jako ważne regionalne centrum przemysłu surowcowego.

Pakiet WP7 – Organizacja warsztatu nr 2, lider – Uniwersytet w Zagrzebiu

Celem spotkania jest zaakceptowanie ostatecznej koncepcji i treści programów zawierających okna mobilności oraz ustanowienie sieci pilotażowej MOBI-US. Ze względu na centralne położenie geograficzne i łatwość dostępu miejscem warsztatów będzie Uniwersytet w Zagrzebiu. Warsztaty odbędą się w drugiej połowie czerwca 2021 r. Spodziewana liczba uczestników to 30 osób.

Pakiet WP8 – Zarządzanie projektami, lider – Uniwersytet w Miszkolcu

Pakiet ten dotyczy organizacji działań mających na celu rozpoczęcie projektu a także interakcji z członkami i stowarzyszeniami Euromines, którzy mają być zaangażowani w rozwój wspólnych programów, jako eksperci zewnętrzni na zasadzie dobrowolności.

Pakiet WP9 – Rozpowszechnianie i komunikacja, lider – La Palma Research Centre (LPRC)

Rozpowszechnianie informacji o projekcie, jak również komunikacja z jego potencjalnymi beneficjentami to cel wszystkich projektów EIT. Kluczowe znaczenie w tym pakiecie będzie miało jak najszersze przekazanie informacji do grupy docelowej projektu za pomocą platform takich jak Twitter czy Facebook, które są codziennym źródłem wiadomości i komunikacji dla młodych pokoleń.

Wyniki projektu
https://eitmobius.eu/pl/o-mobius/

Aktualności

Spotkanie inauguracyjne projektu MOBI-US odbyło się 5-6 lutego 2020 r. w Budapeszcie. Tematem spotkania było omówienie spraw formalnych projektu, jak również przedstawienie planu realizacji celów projektu i oczekiwanych rezultatów. Na spotkaniu Wydział Górnictwa i Geoinżynierii reprezentowany był przez Prodziekana Wydziału dr hab. inż. Radosława Pomykałę oraz dr inż. Justynę Adamczyk. W trakcie spotkania partnerzy projektu przedstawili programy studiów magisterskich realizowanych na macierzystych uczelniach, jak również swoje doświadczenia w zakresie mobilności studentów między uczelniami zagranicznymi oraz możliwości dydaktyczne, które mogą być przydatne przy realizacji projektu MOBI-US.

Więcej: https://wgig.agh.edu.pl/spotkanie-inauguracyjne-projektu-mobi-us/

Warsztaty projektu MOBI-US. W dniach  7-8 września 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty projektu MOBI-US. Zgodnie pierwotnym planem warsztaty miały odbyć się we Wrocławiu. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz związanymi z nią restrykcjami dotyczącymi podróżowania i organizacji spotkań, również te warsztaty projektowe odbyły się online. W spotkaniu wzięło udział 24 uczestników.

Więcej: https://wgig.agh.edu.pl/warsztaty-projektu-mobi-us/