MIREU – REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Tytuł projektu: MIREU – Mining and Metallurgy Regions of EU
Okres realizacji projektu: 1.12.2017 – 30.11.2020
Całkowita wartość projektu: 2 999 725,00 EUR
Wartość projektu AGH: 99 375,00 EUR
Lider: Geologian tutkimuskeskus (GTK), Finlandia
Kierownik zespołu na WGiG: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH

Projekt MIREU Górnicze i Metalurgiczne Regiony UE ma na celu utworzenie sieci obszarów górniczych i metalurgicznych w Europie dla zapewnienia trwałej i zrównoważonej dostawy surowców mineralnych do UE. Sieć pomoże regionom w wymianie wiedzy i doświadczeń, w obliczu wyzwań jakimi są ugruntowanie i utrzymanie przemysłu wydobywczego. MIREU ułatwi wymianę między wszystkimi zainteresowanymi stronami w regionach, a mianowicie organami regulacyjnymi, politycznymi i administracyjnymi, agencjami rozwoju, firmami górniczymi, organizacjami pozarządowymi, jak również ogółem społeczeństwa. W projekcie wypracowana zostanie wspólna baza wiedzy, uwzględniająca specyficzne dla danego regionu cechy geograficzne i gospodarcze, różnorodność kulturową, społeczną i językową oraz ich rozwój historyczny. Sieć będzie czerpać również z doświadczeń innych regionów świata. Baza wiedzy pozwoli zrozumieć, co sprzyja i hamuje rozwój przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Kluczowym aspektem projektu MIREU jest “społeczna licencja na prowadzenie działalności” (SLO). Wytyczne i zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby sprzyjać trwałemu rozwojowi przemysłu wydobywczego, są przedmiotem współpracy wybranych regionów Unii Europejskiej stanowiących trzon dla szerszej sieci, także poza fazę realizacji projektu.
Projekt jest realizowany w gronie 30 partnerów z UE, a także Chile. Więcej: https://mireu.eu/about-us.