MIREU – REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Tytuł projektu: Górnicze i Metalurgiczne Regiony UE
Okres realizacji projektu: 1.12.2017 – 30.11.2020
Całkowita wartość projektu: 2 999 725,00 EUR
Wartość projektu AGH: 82 500,00 EUR
Liderem projektu jest Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Projekt MIREU ma na celu utworzenie sieci obszarów górniczych i metalurgicznych w całej Europie w celu zapewnienia trwałej i zrównoważonej dostawy surowców mineralnych do UE. Sieć pomoże regionom w wymianie wiedzy i doświadczenia, w obliczu wyzwań jakimi są ugruntowanie i utrzymanie przemysłu wydobywczego. MIREU ułatwi wymianę między wszystkimi zainteresowanymi stronami w regionach, a mianowicie organami regulacyjnymi, organami politycznymi i administracyjnymi, agencjami rozwoju, spółkami górniczymi, organizacjami pozarządowymi, jak również ogółem społeczeństwa. W projekcie wypracowana zostanie wspólna baza wiedzy, uwzględniająca specyficzne dla danego regionu cechy geograficzne i gospodarcze, różnorodność kulturową, społeczną i językową oraz ich rozwój historyczny. Sieć będzie czerpać również z doświadczeń w innych regionach świata. Baza wiedzy pozwoli zrozumieć, co sprzyja i hamuje rozwój przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Rozwój dotyczy ludzi, a co za tym idzie, włączania ich do procedury decyzyjnej w celu uzyskania “społecznej licencji na prowadzenie działalności”. Będzie to kluczowym aspektem projektu. Wytyczne i zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby sprzyjać trwałemu rozwojowi przemysłu wydobywczego, będą rozwijane w ścisłej współpracy z szeregiem wybranych regionów Unii Europejskiej. Regiony te tworzą jądro i mnożniki dla bardziej rozbudowanej sieci, poza fazą realizacji projektu.