INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Studia niewątpliwie były dla mnie kopalnią wiedzy merytorycznej. Jeszcze większą wartość stanowiły nawiązane w trakcie studiów kontakty z przemysłem oraz innymi uczelniami w kraju i za granicą. Zakorzeniły we mnie otwartość na nowe kultury, ciekawość ciągle zmieniającego się świata i odwagę do podejmowania wyzwań, będących okazją do rozwoju.

mgr inż. Judyta Hawrysz – van Heukelem
Principal Digital Enablement, BHP Singapur


Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Instalacje środowiskowe
  • » Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Semestr pierwszy studiów pierwszego stopnia
 • Czy wiesz czym zajmuje się inżynieria środowiska? – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
 • Czym różni się inżynieria środowiska od ochrony środowiska? – przedmiot: Prawo w ochronie środowiska
 • Czy wiesz jakie są źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko? – przedmiot: Ochrona powietrza
 • Chcesz poznać zasady wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego? – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Semestr drugi studiów pierwszego stopnia
Semestr trzeci studiów pierwszego stopnia
 • Chcesz poznać narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania? – przedmiot: Informatyczne podstawy projektowania
 • Czy jesteś świadomy jak dzieli się odpady oraz jak z nimi postępować? – przedmiot: Gospodarka odpadami
 • Chcesz się dowiedzieć jak zapewnić komfortowe warunki mikroklimatu w pomieszczeniach? – przedmiot: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
 • Chcesz poznać zasady uzdatniania wody i oczyszczania ścieków? – przedmiot: Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Semestr czwarty studiów pierwszego stopnia
Semestr piąty studiów pierwszego stopnia
 • Czy masz świadomość jak często na co dzień korzystasz z praw techniki chłodniczej? – przedmiot: Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
 • Chcesz się dowiedzieć jak wygląda procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć? – przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
 • Czy wyobrażasz sobie świat bez układów automatyki sterowania? – przedmiot: Automatyka i sterowanie w klimatyzacji
 • Zastanawiasz się jak przetwarzać surowce pierwotne i odpady? – przedmiot: Przetwarzanie surowców i odpadów
 • Czy zdajesz sobie sprawę jak często w życiu codziennym korzystać z instalacji sanitarnych i czym one są? – przedmiot: Instalacje i sieci sanitarne
 • Chcesz się dowiedzieć jak dobierać urządzenia utrzymujące komfortowe warunki w pomieszczeniach? – przedmiot: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
 • Wiesz jak ważnej jest zabezpieczenie obiektów na wypadek pożarów? – przedmiot: Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
 • Chcesz wiesz na czym polega oczyszczenie ścieków i jak tego dokonać? – przedmiot: Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
 • Czy chcesz poznać techniki i metody, które pozwolą, że wytwarzane odpady nie będą szkodliwe dla środowiska? – przedmiot: Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Semestr szósty studiów pierwszego stopnia
Semestr siódmy studiów pierwszego stopnia
 • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne projekty bez wykorzystania wspomagania komputerowego? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w wentylacji
 • Czy wiesz jak istotną rolę pełni wspomaganie komputerowe w gospodarce odpadami? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w gospodarce odpadami
LIMITY PRZYJĘĆ

Rodzaj studiów Liczba miejsc
Studia stacjonarne I stopnia 75 miejsc
Studia niestacjonarne I stopnia 15 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia 30 miejsc*)
Studiach niestacjonarne II stopnia 30 miejsc

*) nabór w rekrutacji zimowej

PODSTAWA KWALIFIKACJI

Studia I stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 3 · G1 + G2 + 2 · M
gdzie
G1 – najlepszy wynik spośród: matematyka / fizyka / chemia / informatyka / biologia
G2 – matematyka / fizyka / chemia / informatyka / biologia / język obcy / geografia

G przy poziomie rozszerzonym:

 • jeśli liczba punktów NR < 30 to G = NR
 • jeśli liczba punktów 30 ≤ NR ≤ 80 to G = NR + 2 · (NR – 30)
 • jeśli liczba punktów NR > 80 to G = 100 + NR

Zasady szczegółowe – TUTAJ

Studia II stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 5 · E + 100 · S
gdzie
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady szczegółowe – TUTAJ

WIEDZA


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • wentylacji i klimatyzacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • działań związanych z gospodarką odpadami w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku,
 • przekształcania powierzchni terenu i przywracania stosunków wodnych,
 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii środowiska,
 • podstawowych zagadnień fizyki i chemii, w tym zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
 • ochrony atmosfery, w tym oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów i pyłów,
 • prowadzenia pomiarów i planowania eksperymentów oraz interpretacji danych pomiarowych,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • planowania i realizacji procesu rewitalizacji w ujęciu prawno-finansowym, środowiskowo-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym,
 • projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • projektowania i obsługi instalacji energii z odnawialnej,
 • aspektów prawnych i ekonomicznych gospodarki odpadami na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • doboru metod i kierunków odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystywać aparaturę chemiczną stosowaną w przemyśle i ochronie środowiska,
 • posługiwać się podstawowym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii środowiska,
 • dobierać aparaturę i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu,
 • opracować metodę odzysku (w tym recyklingu) lub unieszkodliwiania dla określonego typu odpadu komunalnego lub przemysłowego,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
 • kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych instytucjach związanych z inżynierią środowiska,
 • projektować sieci monitoringu środowiska i opracowywać dane rejestrowane przez te sieci,
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych w zgodności z obowiązującymi normami dla laboratoriów akredytowanych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dla inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych),
 • zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami,
 • projektować i zarządzać systemami odnawialnych źródeł energii,
 • zarządzać gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach komunalnych oraz zakładach przemysłowych,
 • dobrać urządzenia w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych uwzględniając ich charakterystyki eksploatacyjne.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Na ostatnim semestrze studiów II stopnia (odpowiednio, 3 semestr na studiach stacjonarnych oraz 4 semestr na studiach niestacjonarnych) przewidziany jest udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych na wydziale w zakresie specjalności, jaką wybierze dany student. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz procedur organizacji pracy, poszerzenie umiejętności pracy w zespole inżynierskim.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka, Kopalnie Porfiru i Diabazu, ZGH Bolesław, Comex.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE


Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • konsultanci ds. technicznych,
 • kadra zarządzająca w zakresie inżynierii środowiska,
 • specjaliści z zakresu gospodarki odpadami,
 • specjaliści do pozyskiwania danych przestrzennych,
 • projektanci sieci wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • kierownik działu, inspektor, specjalista: ochrony środowiska, robót sanitarnych, gospodarki odpadami,
 • kierownik budowy, inspektor nadzoru w branży sanitarnej (instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodociągowe),
 • pracownicy: specjalistycznych laboratoriów i instytucji naukowych, inspektoratów ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji nadzoru środowiska.

Miejsca pracy:

 • zakłady przemysłowe, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń,
 • zakłady zajmujące się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,
 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe),
 • firmy zajmujące się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka,
 • firmy projektujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami,
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem instalacji wytwarzających energię z OZE,
 • stanowiska związane z doradztwem dotyczącym zagadnień energetyki,
 • firmy wykonujące audyty energetyczne i udzielające świadectwa energetyczne,
 • instytucje nadzoru środowiska,
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowe,
 • inspektoraty ochrony środowiska.

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

FAQPoniżej prezentujemy filmiki z odpowiedziami studentów naszego kierunku na pytania zadane przez kandydatów na studia w trakcie ubiegłorocznego Wirtualnego Dnia Otwartego AGH.

Czym różni się inżynieria kształtowania środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami od inżynierii i monitoringu środowiska na WGGiIŚ?
Jakie można wybrać potem specjalizacje na kierunku inżynieria kształtowania środowiska?
Na ilu kandydatów przypada jedno miejsce na kierunku inżynieria kształtowania środowiska? Jaki jest próg punktowy?