INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów umożliwiła mi zbudowanie solidnych podstaw, a przy tym otworzenie się na działalność dodatkową i w sposób praktyczny kształtowanie swoich kompetencji zawodowych.
W mojej codziennej pracy, jako Specjalista ds. Jakości, odpowiadam za jakość produktu gotowego. Nieocenione jest tutaj łączenie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz zarządzania jakością, które stanowią ważną część studiów. Jestem przekonana, że gdyby nie wybór akurat tej konkretnej ścieżki kształcenia, odnalezienie się na rynku pracy byłoby trudniejsze.
Ja już wiem, że mój wybór był słuszny. Teraz pora, abyś również Ty się o tym przekonał.

mgr inż. Karina Szymańska
Specjalista ds. jakości BSH Bosch, Siemens Hausgeräte


Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Controlling procesów produkcyjnych
  • » Lean Manufacturing
  • » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • » Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
  • » Zarządzanie w inżynierii środowiska

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Semestr pierwszy studiów pierwszego stopnia
 • Umiesz rysować grafiki po inżyniersku – przedmiot: Geometria i grafika inżynierska
 • Umiesz wybierać style zarządzania – przedmiot: Podstawy zarządzania
 • Umiesz zaprojektować nowy produkt – przedmiot: Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Wykorzystujesz AutoCad do projektowania produktów – przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Semestr drugi studiów pierwszego stopnia
Semestr trzeci studiów pierwszego stopnia
 • Umiesz zaprojektować prosty system produkcyjny we Flexsimie – przedmiot: Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Znasz i umiesz stworzyć prosty system bezpieczeństwa – przedmiot: Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
 • Projektujesz w AutoCad proste linie produkcyjne – przedmiot: Komputerowy zapis konstrukcji
 • Wykorzystujesz Solvera do optymalizacji decyzji produkcyjnych/zarządczych – przedmiot: Badania operacyjne
 • Opracowujesz projekty reengineeringu przedsiębiorstwa – przedmiot: Reengineeringu
 • Wykonujesz symulacje procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego – przedmiot: Metody zarządzania produkcją
Semestr czwarty studiów pierwszego stopnia
Semestr piąty studiów pierwszego stopnia
 • Tworzysz harmonogramy, umiesz zarządzać czasem, zasobami, kosztami – przedmiot: Zarządzanie projektem
 • Umiesz budować strategie marketingu mix dla przedsiębiorstwa – przedmiot: Marketing
 • Projektujesz elementy systemów logistycznych wraz z doborem urządzeń do transportu i manipulacji materiałami – przedmiot: Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Potrafisz opracować księgę jakości dla przedsiębiorstwa – przedmiot: Zarządzanie jakością
 • Umiesz dobrać źródła finansowa i ocieniać efektywność inwestycji – przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa
 • Przeprowadzasz pełne badania sensoryczne – przedmiot: Innowacyjność i projektowanie produktu
Semestr szósty studiów pierwszego stopnia
Semestr siódmy studiów pierwszego stopnia
 • Umiesz zaprojektować system produkcyjny zgodny z zasadami Circular Econmy – przedmiot: Basics of Circular Economy
 • Przeprowadzasz symulacje procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w celu ich optymalizacji – przedmiot: Simulation of engineering systems
 • Przygotowujesz prezentacje, która przedstawia wykonaną przez Ciebie pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski – przedmiot: Seminarium dyplomowe
LIMITY PRZYJĘĆ

Rodzaj studiów Liczba miejsc
Studia stacjonarne I stopnia 120 miejsc
Studia niestacjonarne I stopnia 48 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia 100 miejsc*)
Studiach niestacjonarne II stopnia 36 miejsc

*) nabór w rekrutacji zimowej

PODSTAWA KWALIFIKACJI

Studia I stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 3 · G1 + G2 + 2 · M
gdzie
G1 – najlepszy wynik spośród: matematyka / fizyka / chemia / informatyka
G2 – matematyka / fizyka / chemia / informatyka / język obcy

G przy poziomie rozszerzonym:

 • jeśli liczba punktów NR < 30 to G = NR
 • jeśli liczba punktów 30 ≤ NR ≤ 80 to G = NR + 2 · (NR – 30)
 • jeśli liczba punktów NR > 80 to G = 100 + NR

M – matematyka poziom podstawowy

Zasady szczegółowe – TUTAJ

Studia II stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 5 · E + 100 · S
gdzie
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady szczegółowe – TUTAJ

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • inżynierii produkcji i jakości w przemyśle,
 • nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu,
 • nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi,
 • projektowania systemów zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania procesowego,
 • rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich,
 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych,
 • rachunkowości finansowej i zarządczej wspomaganej przez systemy informatyczne,
 • współczesnego zarządzania projektowego,
 • zarządzania kosztami, finansami, kapitałem i przedsiębiorstwem,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • szeroko pojętego marketingu i logistyki.

W zależności od ukończonej specjalności absolwent studiów II stopnia posiada szczegółową wiedzę z zakresu:

 • systemów informatycznych wspomagających produkcję, systemów analiz klasy BI (Bussiness Inteligence),
 • planowania, budżetowania,
 • kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach,
 • zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych, świadczenia usług oraz rozwoju produktów, wykorzystując zasady, metody i narzędzia Lean Manufacturing, Six Sigma, SPC oraz World Class Manufacturing, wspomagane systemami informatycznymi,
 • tworzenia i eksploatacji baz danych, pozyskiwania wiedzy z danych,
 • transferu technologii i innowacyjności,
 • zarządzania w inżynierii środowiska, zarządzania kosztami środowiskowymi, zagadnień CSR, technologii proekologicznych, rewitalizacji środowiska,
 • prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w krajach UE.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji i prowadzić go w ujęciu zasad ciągłego doskonalenia,
 • świadczyć doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii produkcji oraz inżynierii jakości w przemyśle,
 • być menadżerem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzać procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na wyniki finansowe firmy,
 • posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych,
 • wykorzystywać współczesne narzędzia do zarządzania projektami, projektować nowe systemy produkcyjne,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą,
 • jest przygotowany do pracy zespołowej dzięki pracy w kole naukowym, które w 2016 roku zajęło II miejsce wśród wszystkich kół naukowych AGH, będąc również krakowskim oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Inżynierii Produkcji (ESTIEM).

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zarządzać procesami produkcyjnymi w celu tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników, nadmiaru zapasów, bez marnotrawstwa czasu i środków pieniężnych,
 • wdrażać zmiany w organizacjach z umiejętnościami kierowniczego oddziaływania na pracowników i ich angażowania w ciągłe doskonalenie organizacji,
 • samodzielnie projektować i nadzorować systemy BHP w przedsiębiorstwach,
 • samodzielnie prowadzić audyty i szkolenia w zakresie BHP,
 • stosować dobre praktyki w zakresie BHP,
 • ocenić wpływ warunków materialnego środowiska pracy na człowieka,
 • zarządzać logistycznie w oparciu o obszary funkcjonowania oraz zasięg oddziaływania,
 • komputerowo wspomagać procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach,
 • kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • tworzyć i eksploatować bazy danych,
 • tworzyć prognozy, modelować i przeprowadzać symulacje komputerowe,
 • pozyskiwać wiedzę z baz danych w celu optymalizacji procesów decyzyjnych,
 • podejmować decyzje w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych,
 • innowacyjnie rozwiązywać problemy techniczne, organizacyjne oraz ekonomiczne z wykorzystaniem podejścia ilościowego i szerokiego spektrum nowoczesnych technik komputerowego wspomagania,
 • postępować zgodnie z koncepcją: „działaj jak inżynier, ale myśl jak ekonomista”.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Obok nich koło naukowe organizuje coroczne wyjazdy technologiczne do co najmniej 15 przedsiębiorstw produkcyjnych, realizując w ten sposób dodatkowe 2 tygodnie nieobowiązkowych praktyk studenckich. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji, zarządzania, procedur organizacji pracy, controllingu procesów, organizacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGG, JSW, KGHM, Fasing, Shell-Polska, Maspex, Telefonika, EXME Berger Group, Famur, Comarch, Sage, Capgemini Polska, PricewaterhouseCoopers BWI, Nidec Motors&Actuators, MAN Bus and Trucks, Delphi Poland, ISS Wawrzaszek, Bosch Polska, Siemens Poland, Deloitte, Sitech Polska, ABB, State Street Lean Action, Luqam, Mostostal, TUV Nord Polska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynierowie produkcji,
 • kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla,
 • menadżerowie,
 • specjaliści ds. BHP,
 • logistycy,
 • doradcy finansowi,
 • audytorzy,
 • kierownicy projektów,
 • planiści,
 • specjaliści ds. controllingu,
 • specjaliści ds. produkcji,
 • specjaliści ds. zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. CSR,
 • specjaliści ds. Lean Managementu,
 • specjaliści ds. organizacji produkcji,
 • specjaliści ds. zarządzania środowiskowego,
 • inżynierowie procesu,
 • inżynierowie produktu, kierownicy produktu,
 • inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne,
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wskazywały prowadzone badania ponad 94,4% absolwentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na bazie którego powstał kierunek Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi, znajduje pracę w ciągu roku od ukończenia studiów.

FAQPoniżej prezentujemy filmiki z odpowiedziami studentów naszego kierunku na pytania zadane przez kandydatów na studia w trakcie ubiegłorocznego Wirtualnego Dnia Otwartego AGH.

Czy trudno jest się dostać na kierunek inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi i jaki jest mniej więcej próg punktowy?
Czy łatwo znaleźć prace po ukończeniu kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi?
Czy studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi są trudne?
Czy dużo jest przedmiotów “nieprzydatnych”, zabierających niepotrzebnie czas na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi?
Czy jest czas na inne rzeczy, czy trzeba uczyć się non stop, żeby się utrzymać na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi?
Jakie ścieżki kariery/jakie zawody są najczęściej wybierane przez absolwentów kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi?
Czy zakończenie studiów z tytułem inżyniera bardzo ogranicza możliwości pracy, czy również można wybierać w rozmaitych ofertach pracy?