INŻYNIERIA GÓRNICZA


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nie wiedząc jak pojemne jest pojęcie „górnictwo” myślałem na początku, że nie jest to kierunek dla mnie. Dopiero po odkryciu przedmiotów związanych z górnictwem odkrywkowym, projektowaniem w AutoCAD czy Surpac moje zainteresowanie wzrastało wykładniczo. Dzisiaj jestem zadowolony z podjętej na pierwszym roku decyzji o kontynuowaniu nauki na tym Wydziale, który stał się dla mnie prawdziwą kopalnią wiedzy zachęcającą do otwierania kolejnych jej pokładów.
Moje obecne zadania wiążą się z tym co interesowało mnie podczas studiów – projektowaniem kopalni, obróbką map, dokonywaniem pomiarów w terenie. Czasem też zastępuję sztygara prowadząc zmianę wydobywczą.

mgr inż. Mateusz Królicki
Specjalista ds. górniczych – Cement Ożarów S.A.


Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Górnictwo podziemne
  • » Górnictwo odkrywkowe
  • » Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
  • » Przeróbka surowców mineralnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Semestr pierwszy studiów pierwszego stopnia
 • Wiesz gdzie występują oraz w jakich miejscach eksploatuje się surowce mineralne – przedmiot: Zarys górnictwa
 • Umiesz rozpoznać zagrożenia i wiesz jak sobie z nimi radzić – przedmiot: BHP i ergonomia
 • Wiesz jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
 • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie odkrywkowym – przedmiot: Górnictwo odkrywkowe
 • Umiesz korzystać z map górniczych oraz potrafisz dokonać pomiarów geodezyjnych w praktyce – przedmiot: Geodezja i kartografia górnicza
 • Rozumiesz konieczność zdobywania wiedzy w zakresie ekonomii i finansów, jako podstawy każdej działalności przemysłowej – przedmiot: Podstawy ekonomii
Semestr drugi studiów pierwszego stopnia
Semestr trzeci studiów pierwszego stopnia
 • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie podziemnym – przedmiot: Górnictwo podziemne
 • Potrafisz zastosować nowoczesne narzędzia obliczeniowe w rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich – przedmiot: Inżynierskie metody obliczeniowe
 • Potrafisz dobrać urządzenia oraz odpowiednie technologie przeróbki i wzbogacania w zależności od oczekiwanego produktu – przedmiot: Przeróbka surowców mineralnych
 • Znasz oraz potrafisz dobrać odpowiednie maszyny potrzebne do realizacji określonych zadań w przemyśle wydobywczym – przedmioty: Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym oraz Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
 • Znasz wymagania prawne prowadzenia działalności górniczej oraz potrafisz korzystać z aktów prawnych – przedmiot: Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
 • Poznajesz praktyczne aspekty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego – przedmiot Praktyka zawodowa technologiczna
Semestr czwarty studiów pierwszego stopnia
Semestr piąty studiów pierwszego stopnia
 • Masz wiedzę w zakresie projektowania i drążenia wyrobisk górniczych – przedmiot: Budownictwo górnicze
 • Potrafisz zbadać próbki skalne oraz określić uwarunkowania geomechaniczne prowadzonej działalności górniczej – przedmiot: Geomechanika
 • Potrafisz ocenić dopływ wód do kopalni i rozwiązywać problemy z tym związane – przedmiot: Hydrogeologia i odwadnianie
 • Potrafisz zaprojektować kopalnię odkrywkową – przedmiot: Projektowanie odkrywkowych robót górniczych
 • Potrafisz ocenić stateczność podłoża gruntowego – przedmiot: Geotechnika
 • Potrafisz zaprojektować kopalnię podziemną – przedmiot: Projektowanie podziemnych robót górniczych
 • Potrafisz ocenić masyw skalny i obciążenie obudowy podziemnych wyrobisk – przedmiot: Inżynieria skalna
 • Potrafisz bezpiecznie obchodzić się z materiałami wybuchowymi – przedmiot: Technika strzelnicza
 • Znasz zagrożenia naturalne występujące w górnictwie – przedmiot: Zagrożenia naturalne w górnictwie
 • Nabierasz doświadczenia praktycznego w samodzielnym i zespołowym realizowaniu obowiązków w przedsiębiorstwie górniczym – przedmiot: Praktyka zawodowa technologiczna
 • Znasz technologię pracy poszczególnych maszyn w górnictwie odkrywkowym – przedmiot: Technika odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż
 • Potrafisz dobrać odpowiednią technologię zwałowania oraz przywrócić walory społeczne i użytkowe terenom po eksploatacji – przedmiot: Zwałowanie i rekultywacja
 • Potrafisz dobrać system eksploatacji w zależności od warunków geologiczno-górniczych – przedmiot: Technika podziemnej eksploatacji złóż
 • Znasz metody urabiania oraz systemy eksploatacji stosowane w podziemnej eksploatacji rud – przedmiot: Górnicze metody pozyskiwania rud metali
Semestr szósty studiów pierwszego stopnia
Semestr siódmy studiów pierwszego stopnia
 • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie związane z przemysłem wydobywczym i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa inżynierska
LIMITY PRZYJĘĆ

Rodzaj studiów Liczba miejsc
Studia stacjonarne I stopnia 24 miejsc
Studia niestacjonarne I stopnia 24 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia (jęz. angielski) 10 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia 30 miejsc*)
Studiach niestacjonarne II stopnia 20 miejsc

*) nabór w rekrutacji zimowej

PODSTAWA KWALIFIKACJI

Studia I stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 3 · G1 + G2 + 2 · M
gdzie
G1 – najlepszy wynik spośród: matematyka / fizyka / chemia / informatyka
G2 – matematyka / fizyka / chemia / informatyka / geografia / język obcy

G przy poziomie rozszerzonym:

 • jeśli liczba punktów NR < 30 to G = NR
 • jeśli liczba punktów 30 ≤ NR ≤ 80 to G = NR + 2 · (NR – 30)
 • jeśli liczba punktów NR > 80 to G = 100 + NR

Zasady szczegółowe – TUTAJ

Studia II stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 5 · E + 100 · S
gdzie
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady szczegółowe – TUTAJ

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem,
 • geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych,
 • udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego,
 • przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów,
 • w zależności od wybranego modułu posiada szczegółową wiedzę z technologii odkrywkowej i podziemnej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, likwidacji kopalń, zagadnień związanych z górotworem, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • szczegółowych zagadnień dotyczących projektowania, prowadzenia ruchu i likwidacji zakładów górniczych,
 • metod poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych, również w kontekście szeroko rozumianych idei sozologii,
 • planowania i kierowania procesami kontrolno-pomiarowymi i wydobywczymi oraz sprawowania nadzoru nad pracą układów technologicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • uczestniczyć w formułowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich w zakresie robót górniczych i budownictwa geotechnicznego,
 • scharakteryzować podstawowe uregulowania prawne w zakresie BHP i ergonomii pracy,
 • sprawować podstawową kontrolę nad pracą wybranych maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w górnictwie,
 • opracować istotne elementy dokumentacji geodezyjnej, geologiczno-górniczej i hydrogeologicznej,
 • sporządzać rysunki techniczne, schematy i przekroje oraz nanosić informacje ujęte na mapach górniczych,
 • dokonać wstępnego wyboru sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż kopalin stałych oraz innych procesów pomocniczych i towarzyszących,
 • wykonać projekty metryk strzałowych, systemów wentylacji, instalacji i obiektów infrastruktury górniczej z uwzględnieniem cyklu technologicznego pozyskiwania surowca,
 • identyfikować zagrożenia naturalne w górnictwie i podać główne kryteria doboru skutecznych metod oceny stanu i profilaktyki zagrożeniowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • podejmować wyważone decyzje w zakresie realizacji zadań inżynierskich, organizacyjnych i kierowniczych,
 • wykonywać syntetyczne raporty merytoryczne rezultatów prac własnych lub zespołowych, a także proste opracowania naukowe,
 • sporządzać istotne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, techniczno-ruchowej lub technologicznej,
 • sklasyfikować, ocenić i dokonać samodzielnego wyboru optymalnego sposobu udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji podziemnej i odkrywkowej złóż kopalin stałych, środków transportu oraz innych procesów pomocniczych i towarzyszących z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych i technicznych.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zapoznanie z działalnością zakładu górniczego, zasobami i technologią udostępnienia złoża, organizacją robót i pracy, zagrożeniami naturalnymi i ich profilaktyką, przeróbką i wzbogacaniem kopalin.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Katowicki Holding Węglowy, PGE Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK, Węglokoks, SRK.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • kadra inżynierska w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
 • kadra inżynierska w specjalistycznych firmach około górniczych zajmujących się zastosowaniem techniki strzałowej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wykonywaniem podziemnych wyrobisk i obiektów inżynierskich, wentylacją, klimatyzacją oraz odmetanowaniem kopalń,
 • konsultanci w firmach zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń oraz technologii górniczych.

Miejsca pracy:

 • podziemne, odkrywkowe i otworowe zakłady górnicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usługi dla potrzeb górnictwa,
 • kopalniane stacje geofizyczne oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców,
 • biura projektowe, instytucje naukowe, jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe,
 • stacje ratownictwa górniczego,
 • przedsiębiorstwa geologiczne i budownictwa geotechnicznego,
 • organy nadzoru górniczego.


FAQPoniżej prezentujemy filmiki z odpowiedziami studentów naszego kierunku na pytania zadane przez kandydatów na studia w trakcie ubiegłorocznego Wirtualnego Dnia Otwartego AGH.

Co mi się się bardziej opłaca rozszerzać w liceum oprócz matematyki i geografii, fizykę czy chemię, jeśli planuję studia na kierunku inżynieria górnicza?