EnAct-SDG

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 49 169 EUR EUR

EnAct-SDG to dwuletni zintegrowany projekt RIS (Regional Innovation Scheme/Regionalny Program Innowacji) podnoszący umiejętności studentów kierunków powiązanych z sektorem surowców w krajach ESEE (East and South East Europe/ Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia) pod kątem wdrażania i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do głównych zadań należy opracowanie dynamicznego, samowystarczalnego ekosystemu i sieci między środowiskiem akademickim, naukowcami, przemysłem i profesjonalistami z sektora surowców oraz opracowanie planu działania, który będzie stymulował realizację założeń takich jak unowocześnienie praktyk edukacyjnych, włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do programów edukacyjnych uniwersytetów ESEE, wzmocnienie umiejętności i kompetencji absolwentów i specjalistów w sektorze surowców.
Projekt realizowany jest przez ośmiu partnerów EIT RawMaterials, w tym trzech beneficjentów projektu: National Technical University of Athens – NTUA (Grecja, koordynator projektu), Akademię Górniczo-Hutniczą – AGH (Polska), Technical University of Kosice’s – TUKE (Słowacja), trzech uczelni przekazujących swoją wiedzę: Montanuniversität Leoben – MUL (Austria), Technische Universität Bergakademie Freiberg –TUBAF (Niemcy), Università degli Studi di Trento – UniTrento (Włochy), instytutu badawczego: Hub Innovazione Trentino – HIT (Włochy) oraz partnera przemysłowego MYTILINEOS S.A. (Grecja). Dodatkowo projekt wspierany jest przez dwóch partnerów przemysłowych RIS: Związek Pracodawców Polska Miedź (Polska) i National Technology Platform for Research, Development and Innovation of Raw Material (Słowacja). Spotkanie inauguracyjne projektu EnAct-SDG odbyło się w dniu 19.03.2020 r.

Aktualności

Rekrutacja na pierwszą pilotażową szkołę letnią EnAct-SDGs  1st Summer School

 

Cel i zakres projektu:

Zakres dwuletniego, zintegrowanego projektu RIS obejmuje rozwój zrównoważonej sieci pomiędzy ESEE a Uniwersytetami, instytutami badawczymi i przemysłem, w celu zapewnienia ścieżki, która zapewni włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do programów edukacyjnych uniwersytetów będących beneficjentami. W celu realizacji projektu, uniwersytety z regionu ESEE będą współpracować za pośrednictwem sieci EnAct- SDG z innymi uniwersytetami w UE działającymi w sektorze surowców o wysokich standardach innowacji, z Instytutem Badawczym koncentrującym się na Innowacjach i Przedsiębiorczości oraz partnerem przemysłowym działającym w całym łańcuchu wartości RM. Niniejszy projekt wpisuje się w strategiczne cele RIS ESEE polegające na przekazywaniu dobrych praktyk i wiedzy specjalistycznej na temat integracji trójkąta wiedzy (KTI) w zakresie angażowania podmiotów (KIC) oraz mobilizacji, wzajemnych powiązań i internacjonalizacji sieci krajowych / regionalnych, co ostatecznie zwiększa wpływ społeczności EIT RM na poziomie europejskim.

Niniejszy projekt ma na celu:

  • wspierać konstruktywną współpracę uniwersytetów partnerskich KIC RM, proponując zmiany w programach edukacyjnych uczestniczących uniwersytetów ESEE w celu wzmocnienia umiejętności i zwiększenia zdolności absolwentów kierunków RM w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia ryzyka, na jakie narażony jest przemysł.
  • dążyć do bliższego kontaktu i nawiązać regularny dialog między środowiskiem akademickim, instytutami badawczymi i specjalistami RM, a także z organizacjami pozarządowymi i decydentami politycznymi. Współpraca uniwersytecko-biznesowa zostanie wzmocniona poprzez konsultacje z branżami ESEE RM, które przodują w innowacjach oraz przez organizację warsztatów i wydarzeń pilotażowych we współpracy z partnerami branżowymi.

Zespół projektowy
Kierownik projektu:
dr hab. Justyna Swolkień swolkien@agh.edu.pl

Koordynatorzy projektu:
dr inż. Sylwia Lorenc slorenc@agh.edu.pl
mgr inż. Natalia Kowalska nkowalska@agh.edu.pl
mgr inż. Klaudia Zwolińska kzwolinska@agh.edu.pl

Strona projektu: https://rcgreece.labmet.ntua.gr/enact-sdgs-project/

Działania w ramach realizacji projektu:

Projekt został podzielony na 5 głównych pakietów zadaniowych które są realizowane na przestrzeni dwóch lat w ramach działań partnerów:

WP1: Zarządzanie i koordynacja projektu

Zasadniczym celem tego pakietu jest ogólne zarządzanie i koordynacja działań w ramach projektu, zapewniająca sprawną realizację projektu na poziomie technicznym, administracyjnym i finansowym.

 

WP2: Budowanie sieci i rozwój kompetencji

Zadania tego pakietu ukierunkowane są na zbudowanie dynamicznej sieci EnAct-SDG skoncentrowanej na edukacji uniwersyteckiej RM, pomiędzy ESEE a innymi państwami z UE i dostawcami innowacji dla uniwersytetów i przemysłu. Głównym celem jest zacieśnianie współpracy oraz promowanie transferu wiedzy i innowacji w ramach sieci. Punktem wyjścia będą istniejące lokalne / regionalne ekosystemy czterech Centrów reprezentowanych w ramach Konsorcjum, na których partnerzy będą budować i rozszerzać sieć.

 

WP3: Analiza porównawcza i identyfikacja potrzeb edukacyjnych

Cele pakietu trzeciego skupione są na:

  • Ocenie istniejących programów nauczania uniwersytetów z ESEE pod kątem m.in. obowiązujących ram prawnych, struktury i treści kursów, stosowanych metod nauczania, włączenia zasad SD, innowacji i przedsiębiorczości, równoległego rozwijania umiejętności miękkich, podejścia multidyscyplinarnego itp.
  • Określenie aktualnych wyzwań, przed którymi stoi sektor oraz potrzeb edukacyjnych wszystkich kluczowych interesariuszy sektora RM z wykorzystaniem szeroko zakrojonych ankiet elektronicznych, ustrukturyzowanych wywiadów i komunikacji za pośrednictwem sieci EnAct-SDG za pomocą, których będą analizowane poglądy na te kwestie środowisk akademickich, przemysłu, organizacji zawodowych i przedstawicieli innych kluczowych interesariuszy.
  • Analizie danych zebranych podczas oceny programów nauczania i identyfikacji potrzeb edukacyjnych w regionie ESEE w celu identyfikacji i uszeregowania pod względem ważności obszarów wymagających poprawy. Zmiany te docelowo mają wzmocnić umiejętności i zdolności studentów w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, skutecznego działania w multidyscyplinarnych i wielokulturowych umiejętnościach stanowiących podstawę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

 

WP4: Plan działania modernizacji uniwersytetów będących beneficjentami

Głównym celem tego pakietu jest opracowanie planu działania, który będzie wykorzystywany przez Uniwersytety ESEE w celu unowocześnienia swoich programów nauczania, zwiększenia zdolności ich absolwentów do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia ich umiejętności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, a także ich zdolności do ograniczania ryzyka, na jakie narażony jest przemysł RM. Plan działania będzie sfinalizowany po analizie kosztów i korzyści oraz szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami.

 

WP5: Plan rozpowszechniania i komunikacji

Głównym zadaniem tej tego pakietu jest rozpowszechnianie szczegółów projektu, postępów i wyników oraz dotarcie nie tylko do sektora surowców, ale także do szerszego społeczeństwa, (z naciskiem położonym na region ESEE), a także nawiązywanie kontaktów i tworzenie klastrów z innymi projektami, wydarzeniami i inicjatywami UE. Nacisk zostanie położony na młodych ludzi, ponieważ głównym celem projektu jest zrozumienie obecnych i przyszłych potrzeb uniwersytetu, dzięki czemu badania związane z surowcami będą bardziej atrakcyjne. Kanały komunikacji, które zostaną wykorzystane w celu dotarcia do docelowych odbiorców to przede wszystkim strony internetowe, kanały mediów społecznościowych, listy mailingowe itp.