DIM ESEE

Główną ideą projektu Dubrovnik International ESEE Mining school (ESEE – wschodnia i południowo-wschodnia Europa) jest transfer międzynarodowego doświadczenia na polu surowców mineralnych do uczestników warsztatów DIM. Nacisk kładziony jest na bezpośredni transfer wiedzy do uczestników przez znanych ekspertów, ale także stworzenie otwartego dialogu pomiedy abslowentami, studentami, naukowcami, przedsiębiorcami i szerszego społeczeństwa.
Wiedza i umiejętności zdobyte poprzez program DIM ESEE mają na celu zwiększenie możliwości zatrudniania inżynierów z zakresu górnictwa. Ponadto szersza edukacja ogólna w zakresie górnictwa i przetwórstwa surowców, a zwłaszcza w zakresie poprawy technik górniczych, skutkujących zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko, przyczynia się do szerszej społecznej akceptacji dla pozyskiwania i przetwórstwa surowców mineralnych. W dłuższej perspektywie program doprowadzi do bardziej zrównoważonego rozwoju górnictwa i przeróbki, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w poszczególnych krajach.

Aktualności

Cele i zakres projektu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przyznał finansowanie dla projektu edukacyjnego “Dubrovnik International ESEE Mining school” w ramach inicjatywy KIC Raw Materials. Konsorcjum w projekcie stanowi osiem kluczowych wyższych uczelni i jednostek badawczych z obszaru Europy wschodniej i południowo-wschodniej, wśród których liderem jest Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Paliwowej. Głównym celem projektu jest transfer wiedzy oraz wzmacnianie innowacyjności w obszarach górnictwa, recyklingu oraz gospodarki odpadami. Jest to projekt z zakresu kształcenia ustawicznego, który będzie realizowany w ścisłej współpracy z zainteresowanymi branżami przemysłowymi we wszystkich krajach wchodzących w skład konsorcjum projektowego. Poprzez cztery lata realizacji projektu, podejmowane i analizowane są następujące kwestie:

  • 2017 Technologie bezodpadowe
  • 2018 Inteligentne górnictwo na dużych głębokościach
  • 2019 Małe kopalnie – innowacje w górnictwie
  • 2020 Małe kopalnie – innowacje w eksploatacji i przeróbce

Kontakt

Koordynator projektu w AGH:

Daniel Saramak
Tel: +48 12 617 45 59
E-mail: dsaramak@agh.edu.pl

Strona internetowa projektu: https://dim-esee.eu/