BUDOWNICTWO


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Dyscyplina: Inżynieria lądowa
Odkąd pamiętam zawsze pasjonował mnie temat tunelowania przy użyciu tarcz zmechanizowanych. Również temu tematowi poświęciłem swoją prace magisterską.
Dzięki wiedzy zdobytej podczas udziału w zajęciach udało mi się rozpocząć swoją karierę na stanowisku Inżyniera Budowy, po kilku latach pracy i zdobywaniu doświadczenia w Polsce i między innymi w Katarze, trafiłem na budowę II linii metra w Warszawie, gdzie obecnie nadzoruję prace związane z drążeniem tuneli szlakowych, przy użyciu maszyn TBM.

mgr inż. Miłosz Gąsiorek
TBM Manager, Gulermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc


Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:
  • » Geotechnika i budownictwo specjalne
  • » Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
  • » Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • » Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Semestr pierwszy studiów pierwszego stopnia
 • Rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną oraz wykształcisz umiejętności sporządzania rysunku technicznego – przedmioty: Geometria wykreślna; Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Nauczysz się rozpoznawać skały i minerały oraz czytać dokumentację geodezyjną i kartograficzną – przedmioty: Geologia; Geodezja
 • Poznasz charakterystykę obiektów budowlanych – przedmiot: Budownictwo Ogólne
 • Poznasz właściwości materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych – przedmiot: Materiały Budowlane
Semestr drugi studiów pierwszego stopnia
Semestr trzeci studiów pierwszego stopnia
 • Nauczysz się projektować przegrody budowlane z uwagi na migrację ciepła i wilgoci – przedmiot: Fizyka budowli
 • Umiesz rozpoznać kategorie gruntu i ocenić jego przydatność do zastosowań inżynierskich – przedmiot: Mechanika Gruntów
 • Dowiesz się jak wyznaczyć naprężenia i odkształcenia materiałów – przedmiot: Wytrzymałość materiałów
 • Projektujesz posadowienia obiektów budowlanych – przedmiot: Fundamentowanie
 • Poznasz uniwersalne zasady projektowania konstrukcji budowlanych – przedmiot: Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
 • Zaznajomisz się z zasadami projektowania instalacji budowlanych – przedmiot: Instalacje budowlane
Semestr czwarty studiów pierwszego stopnia
Semestr piąty studiów pierwszego stopnia
 • Projektujesz konstrukcje drewniane, żelbetowe i murowe – przedmioty: Konstrukcje murowe i drewniane; Konstrukcje metalowe; Konstrukcje betonowe
 • Sporządzasz kosztorys robót budowanych – przedmioty: Ekonomika budownictwa
 • Umiesz opracować projekt technologii i organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM – przedmioty: Technologia robót budowlanych; Organizacja produkcji budowlanej; Podstawy BIM
 • Poznasz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – przedmiot: Prawo Budowlane
Semestr szósty studiów pierwszego stopnia
Semestr siódmy studiów pierwszego stopnia
 • Dowiesz się jak projektować zrównoważone obiekty budowlane – przedmiot: Zintegrowane projektowanie w budownictwie
 • Poznasz zasady bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji – przedmiot: Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
LIMITY PRZYJĘĆ

Rodzaj studiów Liczba miejsc
Studia stacjonarne I stopnia 180 miejsc
Studia niestacjonarne I stopnia 48 miejsc
Studia stacjonarne II stopnia 100 miejsc*)
Studiach niestacjonarne II stopnia 36 miejsc

*) nabór w rekrutacji zimowej

PODSTAWA KWALIFIKACJI

Studia I stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 3 · G1 + G2 + 2 · M
gdzie
G1 – najlepszy wynik spośród: matematyka / fizyka / chemia / informatyka
G2 – matematyka / fizyka / chemia / informatyka / język obcy

G przy poziomie rozszerzonym:

 • jeśli liczba punktów NR < 30 to G = NR
 • jeśli liczba punktów 30 ≤ NR ≤ 80 to G = NR + 2 · (NR – 30)
 • jeśli liczba punktów NR > 80 to G = 100 + NR

Zasady szczegółowe – TUTAJ

Studia II stopnia
Wskaźnik rekrutacji W = 5 · E + 100 · S
gdzie
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady szczegółowe – TUTAJ

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
 • tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym.

Absolwenci studiów II stopnia poszczególnych specjalności uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką,
 • zagadnień technologicznych i związanych z organizacją złożonych procesów produkcyjnych budowlanych oraz w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, uwzględniających także zasady zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z renowacją i modernizacją obiektów budowlanych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować i realizować wszelkie budowlane obiekty i konstrukcje inżynierskie,
 • kierować wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współdziałać w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • organizować produkcję elementów budowlanych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać złożone problemy projektowe, organizacyjne i technologiczne,
 • opracowywać i realizować programy badawcze,
 • podejmować przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym,
 • uczestniczyć w marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • uczestniczyć w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

PRAKTYKI

Czterotygodniowe praktyki zawodowe realizowane są dwukrotnie w czasie letniej przerwy po 4 i 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje poszerzenie i weryfikację wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania różnych instytucji oraz ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Skanska, Mostostal, Budimex, Polskie Domy, Murapol, Georem, Geotech, Soletanche Polska, CH2M, Keller, Menard.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz architekturą,
 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Jak wskazują prowadzone badania 95% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów – 80% w ciągu 3 miesięcy. Na przestrzeni ostatnich lat kierunek budownictwo znajduje się w czołówce Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

FAQPoniżej prezentujemy filmiki z odpowiedziami studentów naszego kierunku na pytania zadane przez kandydatów na studia w trakcie ubiegłorocznego Wirtualnego Dnia Otwartego AGH.

W jakim stopniu przyda mi się rozszerzenie z geografii z liceum na kierunku budownictwo?
Jak wygląda studiowanie budownictwa? Co się robi na takich studiach?
Czy budownictwo to dobry kierunek dla osoby lubiącej szczególnie matematykę?
Czy prowadzący są otwarci na potrzeby studentów?
Jak się ma matematyka na kierunku budownictwo do matematyki, której uczyliśmy się w trakcie poprzednich lat edukacji? Czy jest kontunuacją?
Czy studia na kierunku budownictwo są trudne i wyczerpujące?
Czy na kierunku budownictwo przeważa liczba kobiet czy mężczyzn?
Czy łatwo jest znaleźć zatrudnienie po ukończeniu budownictwa?
Jaki jest mniej więcej próg punktowy na kierunek budownictwo?
Czy trudno jest się dostać na kierunek budownictwo?