Badanie ankietowe potrzeb edukacyjnych studentów, doktorantów i pracowników w ramach projektu TrainESEE v.2

Szanowni Państwo

W ramach projektu TrainESEE z EIT Raw Materials, opracowywana jest szczegółowa analiza potrzeb edukacyjnych studentów, doktorantów i pracowników w zakresie czterech modułów:

  • Modułu metodologii nauczania,
  • Modułu zarządzania projektami,
  • Modułu innowacji & przedsiębiorczości
  • Modułu Science to Business.

W latach 2021-2024, organizowane będą warsztaty podnoszące kwalifikacje z zakresu każdego z modułów. Z tego względu niezbędne jest poznanie szczegółowych potrzeb potencjalnych uczestników i obszarów, w których odczuwalny jest deficyt kompetencji i umiejętności.  Na potrzeby opracowania odpowiedniego zarysu programu akceleracyjnego dla Akademii Górniczo-Hutniczej, zespół TrainESEE przygotował ankiety dotyczące obszarów, które powinny zostać uwzględnione w ramach szkoleń.

Moduł metodologia nauczania przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę między innymi z technik edukacyjnych czy też cyfrowych narzędzi w nauczaniu. Moduł zarządzania projektami skierowany jest do kadry naukowo dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych, gdzie poruszane będą zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem, prowadzeniem i rozliczaniem projektów. W zakresie modułu Science to Business swoje umiejętności i kompetencje będą mogli rozwijać zarówno doktoranci jak i pracownicy. Moduł innowacje & przedsiębiorczość dotyczy umiejętności z zakresu rozwijania pomysłów, marketingu i pracy zespołowej. Wśród uczestników warsztatów z tej tematyki będą mogli znaleźć się zarówno studenci, doktoranci jak i pracownicy.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIET

Poniżej zamieszczono ankiety dla każdej z grup docelowych które będą mogły brać udział w planowanych wydarzeniach w latach 2022-2024.

Studenci: WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Doktoranci: WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Pracownicy administracyjni:WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Kadra naukowo-dydaktyczna:WYPEŁNIJ ANKIETĘ

logo

KRÓTKO O PROJEKCIE

TrainESEE v.2 to dwuletni projekt mający na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry akademickiej uniwersytetów partnerskich krajów ESEE. W ciągu pierwszych czterech miesięcy trwania projektu TrainESEE, przeanalizowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia sześciu uniwersytetów partnerskich: AGH Akademii Górniczo-Hutniczej (Polska), Dnipro University of Technology (Ukraina), National Technical University of Athens (Grecja), Technical University of Kosice (Słowacja), University of Miskolc (Węgry) i University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” (Bułgaria). Na tej podstawie każdy z partnerów przedstawił szczegółową analizę SWOT przygotowaną w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie, dokumenty strategiczne i raporty. Analiza porównawcza dokumentów pokazała, że wielu partnerów ma podobne problemy i potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Zidentyfikowano również wiele ważnych różnic, które wynikać mogą ze struktury instytucjonalnej i organizacyjnej poszczególnych uniwersytetów, wydziałów lub krajów. Zwrócono uwagę także na rozbieżności związane z koncentracją uwagi na innych obszarach kształcenia.

Po zakończeniu etapu analiz SWOT, rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem zakresu aktywności na potrzeby przyszłych warsztatów i szkoleń. Od lipca zespół TrainESEE zajmuje się planowaniem zakresu czterech modułów. Po zidentyfikowaniu potrzeb edukacyjnych Uczelni określono kluczowe elementy, które znajdą się w zakresie poszczególnych modułów. W miesiącach letnich trenerzy i kierownicy zadań pracowali nad wstępnymi projektami wszystkich czterech modułów, gdyż już w przyszłym roku planowane są warsztaty szkoleniowe, które wychodzą naprzeciw zidentyfikowanym problemom.

Na tym jednak prace zespołu się nie kończą. Kolejnym etapem jest zaplanowanie przyszłych działań uniwersytetów partnerskich w kierunku kontynuacji zadań dwuletniego projektu. Przygotowywany program akceleracyjny obejmuje działania w trakcie kolejnych trzech lat po zakończeniu projektu i jest opracowywany indywidualnie dla każdego z uniwersytetów partnerskiego w oparciu o analizy SWOT, doświadczenie w ramach podstawowego zakresu projektu oraz doświadczenie szkoleniowe kadry akademickiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ankietach. Więcej szczegółów dotyczących projektu oraz najnowsze informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu https://trainesee2.eu/ oraz profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/trainesee-project-7235901ba/.

Zespół projektu TrainESEE

Radosław Pomykała
Sylwia Lorenc
Klaudia Zwolińska